ProSanitas samhällsansvar

Socialt ansvarstagande
Hela vår affärsidé bygger på ett arbetsintegrerande socialt arbete för att motverka utanförskap. Det övergripande ändamålet är att inkludera och integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. Den viktigaste uppgiften är att ”bygga människor”. För att följa varje medarbetares personliga framsteg använder vi en individuell utvecklingsplan med mätbara och tidssatta mål.

Etiskt ansvarstagande
ProSanitas ska ta fram en värdegrund för att styra företagets etiska ansvarstagande.

Miljöansvar
Att satsa på miljöfrågorna, som inkluderar klimat- och energifrågor, är en självklarhet.

Ekonomiskt ansvarstagande
ProSanitas ska återinvestera vinster i egna eller liknande verksamheter.

God arbetsmiljö
ProSanitas arbetar efter det avtal gällande Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan (FAS),
som slutits mellan Sveriges kommuner och Landsting och centrala fackliga organisationer. Syftet med avtalet är att utveckla verksamheten, samt skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, god hälsa och bra arbetsmiljö. Arbetet bygger på delaktighet.

Samspel med intressenter
Alla som berör eller berörs av företagets verksamhet är intressenter. I vårt fall är det
medarbetare, statliga och kommunala myndigheter, kommunala förvaltningar, leverantörer, kunder i näringslivet, privata kunder, bank, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, nätverk och partners. Vi har identifierat våra viktigaste intressenter – nyckelintressenter.

Mål
Utifrån våra prioriteringar har vi tagit fram mål med aktiviteter utöver vad lagen kräver.
Målen är specifika, mätbara, ambitiösa, realistiska och tidsbestämda om möjligt. Arbetet sker löpande, långsiktigt och med stöd i hela organisationen.

Kommunicering
CSR-arbetet kommer att följas upp och kommuniceras med intressenterna.

 

CSR

 

Tillbaka …